Scientific Conference “LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice”

(I JURISTECH)

Krakow, Poland – 10 and 11 June 2021 [online]

 

AFM Krakow University’s Faculty of Law, Administration and International Relations (Poland) together with the IBEROJUR – Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos seated in Porto (Portugal) invites you to take part in the Scientific Conference “LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH). The Conference will be held remotely on 10-11 June at AFM Krakow University.

The main theme of the conference is the extremely important and recently topical issue of using new technologies in the activities of the judiciary. The issue in question, although more and more frequently raised in the individual presentations of the speakers, has hardly ever been the main subject of the conference deliberations, or at most one of the many topics undertaken. As a result, this prevented a comprehensive, wide-ranging discussion of the multitude of complications arising in this connection.

The Organising Committee, recognising the gap mentioned above, decided to organise this Conference. Its primary objective is to discuss the contemporary position and situation of the judiciary and how it can be improved through the use of LegalTech technology at all stages of cases: from the initial analysis of the facts, through determining the conduct of the trial, to sentencing. The Organising Committee also hopes that some of the speakers will decide to present and analyse the use of LegalTech solutions in law firms, law enforcement agencies and legal departments of small and medium-sized enterprises, which is also of considerable practical importance nowadays.

A special place in the deliberations of the Conference will be given to the issue of using artificial intelligence and learning process of machines in legal activities. The issue should be considered particularly topical in the context of the emergence of new EU legal acts regulating the above mentioned issues. However, as for now, they have the character of the so-called soft law, nevertheless, already at this stage it is worth undertaking actions aimed at adapting the practice to their assumptions.

With the above in mind, the organisers have planned the conference as an international event, allowing presentations in English, Portuguese, Polish and Spanish.

The subject matter of the conference is extremely topical, and the publication containing the papers will undoubtedly have a pioneering character, being a signpost for further developments of both Polish and European doctrine, and most likely also legislation. According to the assumptions of the organisers, the monograph resulting from the conference will be published by a Portuguese legal publishing house.

TOPIC AREAS: The I JURISTECH accepts proposals that connect law and new technologies to the following subjects:

 1. Artificial Intelligence.
 2. LegalTech, LawTech.
 3. Learning process of machines and robotics.
 4. Judiciary and smart justice.
 5. Human rights.
 6. Cybersecurity.
 7. Technological legal practice.
 8. Privacy and data protection.
 9. Democracy and technological processes.
 10. Technological revolution.

REGISTRATION:

In order to register for the conference, please prepare abstract or paper until 03.05.2021 and send to the email: [email protected]

Confirmation of acceptance of the applications and allocation to topic blocks will be sent via e-mail by 17.05.2021 (approval list)

 • The approval list will be released on 17.05.2021.
 • The congress program will be published on  05.06.2021, 2021.
 • Congress date: 10 and 11 June 2021

 ABSTRACT OR PAPERS REQUIREMENTS:

Call for papers rules – download here.

Convocatoria en español – aquí.

Edital em português – aqui.

Final revised versions of the texts should be submitted by 20.06.2021.

Conference Fee: 60 Euro

After receiving confirmation of registration, relevant payment shall be made – until 25.05.2021-as wire transfer to the Iberojur account or PayPal.

I JURISTECH PROGRAM

Click here to download the I JURISTECH Program

Clique aqui para descarregar o Programa do I JURISTECH

Pincha aquí para descargar el Programa del I JURISTECH

POLISH: Informacja o konferencji

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych  wraz z IBEROJUR – Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos z siedzibą w Porto zaprasza na konferencję naukową “LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2021 r., w trybie zdalnym, w Krakowie.

Głównym tematem konferencji jest niezwykle ważna i aktualna ostatnimi czasy problematyka wykorzystania nowych technologii w działalności wymiaru sprawiedliwości. Rzeczone zagadnienie, jakkolwiek coraz częściej poruszane w pojedynczych wystąpieniach prelegentów, prawie nigdy dotąd nie stanowiło głównego przedmiotu rozważań konferencyjnych, a co najwyżej jeden z wielu podejmowanych wątków. W rezultacie uniemożliwiało to przeprowadzenie kompleksowej, szeroko zakrojoną dyskusję nad mnogością rodzących się w związku z tym komplikacji.

Komitet Organizacyjny, dostrzegając wspomnianą wyżej lukę, postanowił zorganizować niniejszą Konferencję. Jej podstawowym celem jest debata na temat współczesnej pozycji i sytuacji wymiaru sprawiedliwości oraz możliwości jej poprawy poprzez wykorzystywanie technologii LegalTech na wszystkich etapach prowadzonych spraw: od wstępnej analizy stanu faktycznego począwszy, poprzez ustalanie sposobu prowadzenia procesu, na wyrokowaniu skończywszy. Komitet Organizacyjny liczy również, że część Prelegentów zdecyduje się na zaprezentowanie i przeanalizowanie wykorzystania rozwiązań legaltechowych w kancelariach prawnych, organach ścigania oraz działach prawnych małych i średnich przedsiębiorstw, co również ma obecnie niebagatelne znaczenie praktyczne.

Szczególne miejsce w obradach Konferencji zajmie problematyka wykorzystania w działalności prawniczej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Zagadnienie należy uznać za szczególnie aktualne w kontekście pojawiania się coraz to nowych, unijnych aktów prawnych regulujących wspomnianą problematykę. Jakkolwiek, póki co, mają one charakter tzw. prawa miękkiego, niemniej, już na obecnym etapie warto podejmować działania mające na celu dostosowanie praktyki do ich założeń.

Mając na uwadze powyższe, Organizatorzy zaplanowali wspomnianą konferencję jako wydarzenie o charakterze międzynarodowym, dopuszczając wygłaszanie wystąpień w języku angielskim, portugalskim, polskim oraz hiszpańskim.

Podejmowana w ramach konferencji problematyka jest niezwykle aktualna, a publikacja zawierająca wygłoszone referaty niewątpliwie będzie miała charakter pionierski, stanowiąc swoisty drogowskaz dla dalszych ustaleń zarówno rodzimej, jak i europejskiej doktryny, a najprawdopodobniej również ustawodawstwa. Zgodnie z założeniami organizatorów powstała w efekcie konferencji monografia ukaże się w portugalskim wydawnictwie prawniczym.

Rejestracja:

Proszę przesłać abstract do dnia 03.05.2021 na adres e-mail: [email protected]

Wymogi abstraktu:

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia i jego krótkie streszczenie do 250 słów

Proszę o zaznaczenie języka, w którym wystąpienie będzie przygotowane.

Proszę o wskazanie stopnia naukowego i stosowną afiliację.

Potwierdzenie akceptacji wystąpienia nastąpi e-mailem do dnia 17.05.2021.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia wystąpienia opłata konferencyjna powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy Iberojur do dnia 25.05.2021.

Opłata konferencyjna: 60 Euro

Publikacja programu Konferencji: 05.06.2021.

Konferencja: 10-11.06.2021.

Ostateczna wersja wystąpienia powinna zostać wysłana do dnia 20.06.2021″.

PORTUGUÊS: informações do congresso (clique aqui)

A Faculdade de Direito, Administração e Relações Internacionais da Universidade AFM de Cracóvia (Polónia) e o IBEROJUR – Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos – com sede na Cidade do Porto (Portugal) convidam a comunidade académica internacional a participar do Congresso Científico “LegalTech, Inteligência Artificial e o Futuro da Atividade Jurídica” (I JURISTECH). O Congresso será realizado no formato on-line nos dias 10 e 11 de junho de 2021 na AFM Krakow University, Cracóvia, Polónia.

O I JURISTECH tem por tema principal o relevante e atual questionamento sobre o uso recente das novas tecnologias nas atividades judiciárias. O tema em questão, embora cada vez mais discutido numa variedade de eventos e nas palestras dos participantes, raramente tem sido o assunto central dos congressos, sendo apenas objeto de painéis científicos. Em razão disso, os eventos têm minimizado a ampla discussão em torno da infinidade de problemáticas que surgem no âmbito das novas tecnologias.

A Organização, reconhecendo a lacuna mencionada acima, decidiu organizar este Congresso. O objetivo principal é discutir a situação contemporânea do judiciário e como essa realidade pode ser melhorada com o uso da tecnologia LegalTech em todas as fases processuais: desde a análise inicial dos fatos, passando pela determinação da condução do julgamento, até a sentença. A Organização espera ainda que alguns dos participantes decidam apresentar e analisar a utilização de soluções LegalTech em escritórios de advogados, organismos judiciais e departamentos jurídicos de pequenas e médias empresas, o que também se reveste de uma importância prática considerável nos dias de hoje.

Será dado um lugar especial nos debates do evento ao tema do uso de inteligência artificial e da aprendizagem das máquinas em atividades jurídicas. Essa perspectiva deve ser particularmente refletiva, considerando o atual contexto das novas regulações jurídicas por parte da UE a respeito dos assuntos anteriormente mencionados. Sabe-se, que no enquanto, tais problemas possuem caráter no soft law, contudo, no atual estado em que se encontra é válido empregar ações que visem adequar a prática às premissas da questão.

Pensando nisso, os organizadores planejaram o congresso como um evento internacional, permitindo apresentações em inglês, português, polaco e espanhol.

O tema do congresso é extremamente atual, e a publicação dos trabalhos apresentados terá, sem dúvida, um caráter pioneiro, sendo uma indicação para novos desenvolvimentos da doutrina polaca e europeia, e muito provavelmente também da legislação. De acordo com os objetivos dos organizadores, o livro resultante do congresso será publicado por uma edição jurídica portuguesa.

ÁREAS TEMÁTICAS: o I JURISTECH aceita propostas de trabalhos de caráter científico que conectem o direito e as novas tecnologias aos seguintes assuntos:

 1. Inteligência artificial;
 2. LegalTech, LawTech.
 3. Aprendizagem das máquinas e robótica;
 4. Poder judiciário e justiça inteligente;
 5. Direitos humanos;
 6. Cibersegurança;
 7. Advocacia tecnológica;
 8. Privacidade e proteção de dados;
 9. Democracia e processos tecnológicos;
 10. Revolução tecnológica;

Inscrições (informação resumida – leia o edital abaixo)

Para se inscrever no congresso, por favor, envie o resumo ou artigo até 03.05.2021 ao e-mail: [email protected]

A lista de aprovados será publicada no dia 17.05.2021.

O Programa do congresso será publicado no dia 05.06. 2021.

Data do congresso: 10 e 11 de junho de 2021 (online)

 

REQUISITOS PARA O ENVIO DE TRABALHOS:

Regras de submissão dos trabalhos finais: Acesse as regras de formatação e estilo aqui.

Taxa de inscrição: 60 euros (pagamento após a divulgação da lista de aprovados)

Após receber a confirmação da aprovação, o pagamento em questão deverá ser feito até 25.05.2021 – como transferência bancária ou Paypal no site www.iberojur.com

A versão final do texto deve ser enviada até o dia 20.06.2021.

CERTIFICADOS

Os autores devidamente inscritos no I JURISTECH receberão certificado da apresentação do artigo e de 16 horas de participação. O documento será emitido em inglês.

Aos ouvintes inscritos nesta modalidade será emitido certificado de 16 horas de participação. O documento será emitido em inglês.

PUBLICAÇÕES

 A organização publicará os artigos aprovados e apresentados no I JURISTECH em dois e-books com ISBN Europeu:

 • E-book exclusivamente em inglês para os trabalhos neste idioma.
 • E-book em língua portuguesa, com trabalhos em português, espanhol e polonês.

Todos os capítulos dos livros serão registrados com o número DOI da CROSSREF, o qual possibilita o permanente registro digital do trabalho na rede mundial de computadores e nas bases de dados de repositório académico.

Contato geral: [email protected]

Scientific and Organizational Committee

Board of the Committee

President: Prof. Mariusz Załucki (Kraków, Poland)

Vice President: Prof. Fábio da Silva Veiga (Alcalá de Henares, Spain)

Vice President: Prof. Piotr Stec (Opole, Poland)

Secretary of the Committee: Dr Aleksandra Partyk (Kraków, Poland)

Members of the Committee

Prof. Pedro Avzaradel (Niterói, Brazil)

Prof. Francesca Benatti (Padua, Italy)

Prof. Wojciech Cyrul (Kraków, Poland)

Prof. Paulo de Brito (Porto, Portugal)

Prof. Ramona Dumitru Duminica (Pitesti, Romania)

Prof. Wilson Engelmann (São Leopoldo, Brazil)

Prof. David A. Frenkel (BeerSheva, Israel)

Prof. Pavel Koukal (Brno, Czech Republic)

Prof. Bert B. Lockwood (Cincinnati, United States of America)

Prof. Alvaro Alzina Lozano (Móstoles, Spain)

Prof. Catherine Maia (Porto, Portugal)

Prof. Adriano Marteleto Godinho (João Pessoa, Brazil)

Prof. David Montoya Medina (Alicante, Spain)

Prof. Andra Puran Dascalu (Pitesti, Romania)

Prof. Christian Rolfs (Cologne, Germany)

Prof. Maria do Rosário Anjos (Porto, Portugal)

Prof. Antonio Tirso Ester Sanchez (Las Palmas, Spain)

Prof. Zsolt Ződiego (Budapest, Hungary)

Prof. Antonio Sorela Castillo (Tuxtla Gutiérrez, Mexico)

Prof. Beata Stępień-Załucka (Rzeszów, Poland)

Prof. Doug Surtees (Saskatoon, Canada)

Prof. Dariusz Szostek (Opole, Poland)

Prof. Pedro Dias Venâncio (Braga, Portugal)

Prof. Prue Vines, (Sydney, Australia)

Prof. João Proença Xavier (Coimbra, Portugal)

Organizational Commitee

Dr Iga Bałos

Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul (Chairman)

Dr Mateusz Mądel

Dr Marcin Sala-Szczypiński

Katarzyna Sikora

Dr Kamil Szpyt (Deputy Chairman)

Dr Talita Cardim

Dr Leonardo Foeppel

Dr Fabiano Fernando

Dr Giovana Cruz

Isabella Martins

Meeting organisers

Partners

Krakow - Poland / Cracóvia - Polónia